विद्यालयको परिचय

यो विद्यालय नेपालको वागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ६, थैना ललितपुरमा अवस्थित छ ।